INFO. 14 posturi scoase la concurs la Spitalul Municipal din Sighişoara!

info 14 posturi scoase la concurs la spitalul municipal din sighisoara

Spitalul Municipal Sighişoara, Judeţul Mureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

• asistent medical generalist – 4 posturi;
diplomă de absolvire a școlii postliceale în specialitatea asistent medical generalist;
adeverință de la O.A.M.G.M.A.M.R. Mureș pentru participare la concurs;
fără condiții de vechime.

• Personal auxiliar sanitar (infirmieră – 5 posturi, îngrijitoare – 2 posturi, spălătoreasă -1 post și agent D.D.D. -1 post):
diplomă de absolvire a școlii generale;
fără condiții de vechime.

• muncitor calificat (tâmplar – 1 post):
diplomă dc absolvire a liceului sau a școlii profesionale;
diplomă/certificat de calificare în meseria de tâmplar,
minimum 1 an vechime în specialitate.

• muncitor calificat (electrician -1 post):
diplomă de absolvire a liceului sau a școlii profesionale;
diplomă/certificat de calificare în meseria de electrician;
minimum 1 an vechime în specialitate.

• muncitor calificat (bucătar -1 post):
diplomă de absolvire a liceului sau a școlii profesionale;
diplomă/certificat de calificare în meseria de bucătar,

• muncitor necalificat bucătărie – 2 posturi:
diplomă de absolvire a școlii generale;
fără condiții de vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 septembrie 2019, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

proba scrisă în data de 10.09.2019, astfel:
– ora 09.00 – pentru personal auxiliar sanitar;
– ora 11.00 – pentru asistent medical generalist;
– ora 13.00 – pentru muncitori;

interviul în data de 16.09.2019, astfel:
– ora 09.00 – pentru personal auxiliar sanitar;
– ora 11.00 – pentru asistent medical generalist;
– ora 13.00 – pentru muncitori.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal Sighişoara, Str. Zaharia Boiu nr. 40 Judeţul Mureş, telefon: 0265/771.656, interior 229.


Aceasta stire este preluata.

Sursa articolului: INFO. 14 posturi scoase la concurs la Spitalul Municipal din Sighişoara!

Credit autor: ms.

Recomandate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.